קישורים מפת האתר
תקנון העמותה

דצמבר 2010

 

תקנון מעודכן

עמותת יד לשריון

 

עמותת יד לשריון בלטרון

 

תקנון

 

לאחר אישור האסיפה הכללית מיום 23 בדצמבר 2010

 

1.  שם העמותה - עמותת יד לשריון (להלן: "העמותה") ומספרה אצל רשם העמותות: 580108645

 

2.    מען יד לשריון - אתר יד לשריון בלטרון ד"נ שמשון, מיקוד 99762.

 

3.    מטרות העמותה

 

א.            הקמתו והפעלתו של אתר ההנצחה לחיילי חיל השריון אשר נפלו בכל מערכות ישראל.

ב.            הקמתו והפעלתו של יד לחיל השריון באזור משטרת לטרון שבה תבוא לידי ביטוי דרכו של חיל השריון מאז קום המדינה.

ג.              הקמתו והפעלתו של בית אולפנה ללימוד מורשת הקרב וההיסטוריה של חיל השריון.

ד.             הקמתו והפעלתו של מוזיאון חיל השריון הישראלי ומוזיאון רק"ם צה"ל ושלל האויב.

ה.            שחזור הקרבות שהתנהלו באזור לטרון במלחמת השחרור.

ו.               הקמת אתר מפגש חברתי ותרבותי וקיום כנסים לחיילי חיל השריון, צה"ל וכל גורם אחר בהתאם להחלטת הנהלת העמותה.

 

4.   עקרונות העמותה

 

א.            העמותה תפעל שלא למטרות רווח.

ב.            העמותה תפעל תוך שיתוף פעולה עם מוסדות הביטחון בכל הקשור בביצוע מטרות העמותה.

ג.              העמותה לא תחלק רווחים או טובות הנאה כלשהן בין חברי העמותה.

ד.             מוסדות העמותה ועסקיה יהיו למימון העמותה ולאחזקתה.

 

5.  הכנסות העמותה  

 

א.            דמי חבר שנתיים בשיעור שיקבע על-ידי העמותה.

ב.            תרומות מיחידות ומוסדות.

ג.              מעסקים שנועדו לקבלת הכנסות לקיום העמותה (דמי כניסה, השכרת מתקנים, חנות המזכרות וכיו"ב).  

 

6.     חברי העמותה יהיו:

 

א.            חיילי השריון מאז קום המדינה, בסדיר ובמילואים המשלמים דמי חבר כפי שיקבעו על-ידי מוסדות העמותה.

ב.            משפחות שכולות על יחידיהן אשר יקיריהן נפלו תוך כדי שרותם כלוחמים ביחידות השריון מאז קום המדינה. (והמשלמים דמי חבר, כפי שיקבע על-ידי מוסדות העמותה).

ג.              חברים תומכים, דהיינו אנשים או מוסדות התומכים בעמותה על-ידי תרומות ומעשים ייחודים למען חיל השריון ועמותת יד לשריון.

ד.             חברי העמותה ירשמו בפנקס חברים שינוהל במזכירות ובו יירשמו החברים, מענם, מספר תעודת הזהות, תאריך תחילת החברות ותאריך פקיעתה (אם יידרש).

 

7.   נכסי לא ניידי וניידי    

 

העמותה תהייה רשאית לרכוש כל מיני נכסי דלא ניידי או דה-ניידי, ובתוך זה, מבלי להגביל את האמור לעיל, לחכור ו/או לשכור ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר בכל דרך חוקית אחרת נכסי דלא ניידי או דה-ניידי אלה, או לעשות כל פעולה אחרת בנכסים, בתנאי שהדבר יעשה לצרכי העמותה ולמטרותיה.

 

8.   מוסדות העמותה

 

א.            האסיפה הכללית

 

1)            האסיפה הכללית תהיה "אסיפת נציגים" וכינוסה – דינה כאסיפה כללית.

 

2)            אסיפת הנציגים (להלן: "המועצה") הנבחרת של העמותה היא המוסד העליון של העמותה ותהא הגוף המפקח והמנחה של ענייני העמותה.

 

3)            המועצה תורכב ממספר חברים שייקבעו על-ידי המועצה מפעם לפעם. בשלב זה תמנה המועצה מאה עשרים (120) חברים נבחרים ועוד שלושים (30) חברים מצורפים וחברים של כבוד.  

 

4)            המועצה תבחר על-ידי חברי העמותה בנוהל כדלהלן:

א)            אחת לחמש שנים יתקיימו בחירות למועצת העמותה. הבחירות תתקיימנה באמצעות הדואר ותהיינה אנונימיות.

ב)            שישה חודשים לפני מועד הבחירות תמנה הנהלת העמותה ועדת בחירות בת חמישה (5) חברים מקרב חברי העמותה, אחד מהם ימונה ליו"ר.

ג)              ועדת הבחירות תקבע את סדרי עבודתה, את המועדים ואת לוח הזמנים לקיום הבחירות, תפנה לחברים תוך פירוט התהליך ונוהל הבחירות ותבקש להציע מועמדים לחברי המועצה. כל חבר רשאי להציע את עצמו וכן מועמדים אחרים.

ד)             במועד שייקבע תרכז הוועדה את שמות המועמדים, תקבל את הסכמתם למועמדות ותשלח לחברים את רשימת המומלצים והמתנדבים לבחירה. הבחירה תעשה על גבי הרשימה.

ה)            עם קבלת המעטפות החוזרות של הבוחרים, יבצעו חברי הועדה את המיון ואת ספירת הקולות על-פי הסדר והנוהל שנקבעו על-ידם. דוח הספירה יועבר להנהלה לאישור ויפורסם בחוזר מיוחד לחברים.

 

5)            המועצה הנבחרת תתכנס תוך שלושים (30) יום לאחר הבחירה לישיבת פתיחה וכדי לבחור ו/או לאשר את מוסדות העמותה ולקבוע את סדרי עבודתה.

 

6)            המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה, במועד שיקבע על-ידי הנהלת העמותה (הוועד) ומתפקידה יהיה:

א)            לקבל דין וחשבון מההנהלה (הוועד).

ב)            לבחור ולאשר את ועדות העמותה ואת מוסדותיה.

ג)              לדון בנושאים ובתכנים הנוגעים למטרות העמותה ולהתוות את קווי הפעולה.

ד)             לאשר את התקציב השוטף שיוגש על-ידי ההנהלה ואת הדוחות הכספיים על-פי המדיניות שנקבעה.

ה)            לבחור את יו"ר העמותה (על-פי הנוהל ובמועד שיקבע מידי פעם בהנהלה).

 

7)            המועצה תהיה רשאית לצרף אליה עד שלושים (30) חברים נוספים מבין חברי העמותה או אנשים שאינם חברי העמותה בתור יועצים ועוזרים למטות העמותה. בין החברים האלו יכללו כל מפקדי גייסות השריון וקשנ"רים לשעבר, ראש תורת חש"ן, ראש ענף נפגעים במקשנ"ר, נציג ארגון נכי צה"ל ונציג המשפחות השכולות של חיל השריון. " אך ללא זכות הצבעה".

 

8)            החלטות המועצה תתקבלנה ברוב של דעות רגיל, כאשר לכל חבר מועצה קול אחד בלבד, ובתנאי שכל החלטה תתקבל כאשר יהיו נוכחים לפחות רבע (% 25) מחברי המועצה.

 

9)            כינוס מועצה מיוחד יקרא על-פי בקשה של שלושים (30) חברי מועצה. בכתב הבקשה יפורטו התכלית והסיבות לדרישה.המועצה תכונס תוך ארבעים וחמישה (45) יום ממועד אישורה על-ידי ההנהלה.

 

10)        אם במועד הראשון של אסיפת המועצה לא יהיו נוכחים לפחות רבע (% 25) , תקרה האסיפה למועד אחר והיא תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.

 

11)        יש לנהל פרוטוקול בכל אסיפת מועצה,והוא ייחתם על-ידי יו"ר האסיפה.

 

12)        הודעה על קיום האסיפה והזמנה לחברי המועצה תהיה על-ידי פרסום והזמנה של מנכ"ל העמותה באמצעות המזכירות.

 

ב.            ועד העמותה

 

1)            הוועד יבחר באסיפה הראשונה של המועצה הנחרת (או באסיפה הבאה אחריה, לפי קביעת ועדת הבחירות).

2)            הוועד הוא ההנהלה הנבחרת של העמותה (להלן "ההנהלה"), המנהלת את ענייני העמותה.

3)            ההנהלה מורכבת מיו"ר העמותה, יו"ר הוועדות, קשנ"ר, גזבר, מרכזי פרויקטים וחברים נוספים (ומוזמנים), סה"כ שלושים (30) חברים שמתוכם שישה (6) מונו על-ידי היו"ר.

4)            ההנהלה רשאית לצרף אליה חברים נוספים מבין חברי העמותה, אם תראה צורך בכך לטובת ענייני העמותה.

5)            במקרה שחבר הנהלה יפרוש בתקופת כהונתו, רשאית ההנהלה לצרף חבר אחר במקומו והוא יהיה בעל זכות שווה לכל חברי ההנהלה.

6)            החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב דעות. במקרה שהדעות יהיו שקולות, יכריע היו"ר.

7)            ההנהלה תקבע מתוכה ועד מנהל (להלן: "ההנהלה המצומצמת"), שינהל באורח שוטף וענייני את ענייני העמותה.

8)            פעילות חברי הועד תהיה ללא שכר, בהתנדבות.

9)            ההנהלה תתכנס אחת לחודשיים ותפקידיה יהיו:

 

                                                      א.                הוועד רשאי לכנס בכל עת, אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן על-פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או הגוף המבקר או עשרות מכלל חברי העמותה.

                                                      ב.                לקבל דין וחשבון מההנהלה המצומצמת (כולל מצב הכספי השוטף).

                                                      ג.                 לקבוע את מדיניות הביצוע ואת הפעילות השוטפת של העמותה.

                                                      ד.                לקבוע את המטרות ואת האמצעים לגיוס כספים, להכנסות, לתרומות ולדמי חבר.

                                                     ה.                לאשר את התקציב בשוטף לפעילות העמותה (יוגש על-ידי המנכ"ל).

                                                       ו.                 לאשר פרויקטים, פעילות וענייני כספים.

                                                      ז.                 לקבל עובדים, להפסיק את עבודתם ולקבוע תנאי עבודתם ואת משכורתם של נושאי המשרות הבכירים בעמותה.

                                                     ח.                לקבוע ולבחור את הוועדות השונות לביצוע העבודה השוטפת של העמותה.

                                                      ט.                חברי ההנהלה יירשמו בפנקס חברי הוועד שינוהל במזכירות שבו ירשמו החברים, מענם, מספר הזהות שלהם, תאריך תחילת הכהונה ותאריך פקיעתה.

 

                 ג.                יו"ר העמותה   

 

1)            יו"ר העמותה יבחר על-ידי המועצה בבחירות גלויות ופומביות.

2)            יו"ר העמותה יבחר לתקופה של חמש שנים ויהיה רשאי להיבחר מחדש אך לא יותר משלוש קדנציות רצופות באישור האסיפה הכללית.

3)            כל חבר, שהינו חבר מועצה, רשאי להיבחר. חבר יוכל להגיש את מועמדותו בעצמו, או יוכל להיות מוצע על-ידי חבר אחר.

4)            שישה (6) חודשים לפני מועד סיום תפקיד היו"ר, תמנה ההנהלה ועדת בחירות בת שלושה (3) חברים מההנהלה לבחירת יו"ר העמותה.

5)            הוועדה תקבע את נוהלי עבודתה , את המועדים ואת לוח הזמנים, ותפנה לחברים בבקשה להצעת מועמדים.

6)            לאחר בדיקה תביא הוועדה את המלצותיה לאישור ההנהלה, ולאחר אישורה של ההנהלה יוצגו ההמלצות בפני המועצה לבחירת היו"ר.

7)            הבחירה תעשה ברוב רגיל, כאשר ישיבת המועצה לבחירת יו"ר תתחיל רק אם נכחו לפחות חמישים אחוז (% 50) מכלל החברים.

8)            יו"ר העמותה מכהן בתפקידו גם כיו"ר המועצה ויו"ר ההנהלה.

 

                ד.               מנכ"ל העמותה

 

1)            מנכ"ל העמותה ימונה על-ידי ההנהלה.  

 

2)            תפקיד המנכ"ל וסמכויותיו:

                                                      א.                המנכ"ל יבחר לתקופה של שלוש (3) שנים ויהיה רשאי להיבחר לתקופות נוספות.

                                                      ב.                אחראי לביצוע מדיניות המועצה והנהלת העמותה.

                                                      ג.                אחראי לניהול השוטף ולביצוע הפרויקטים בהתאם ובדבקות לתקציבים שנקבעו בהנהלה ובמועצה.

                                                      ד.                המנכ"ל ישתתף בכל ישיבות המועצה, ההנהלה והוועדות (אך ללא זכות הצבעה).

                                                     ה.                אחראי לספק שירותי משרד וארגון לעבודת המוסדות השונים של העמותה.

                                                       ו.                 אחראי להכנת נהלי עבודה על-פי הניסיון המצטבר והצרכים של העמותה.

 

                ה.               רואה חשבון - מבקר

1)            לביקורת ימונה רואה חשבון שיבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית שלאחריה.

2)            תפקיד רואה החשבון - לבדוק את פנקסי החשבונות ואת ענייניה  הכספיים והמשקיים של העמותה, לערוך את הדוחות הכספיים ולהביאם לדיון ולאישור לפני המועצה וההנהלה בצירוף המלצותיו.

 

                 ו.                 ייצוג העמותה

 

1)                 שתי חתימות של שניים מחברי ההנהלה, כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי ההנהלה, בצירוף חותמת העמותה, תחייבנה את העמותה, לכל דבר.

2)                במקרה של חיסול העמותה, יועבר רכושה של העמותה ל"מוסד ציבורי", כמשמעו  בסעיף תשע (9)  לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), ולא יחולק בין חבריה.

 

 

 

 חתימה - חבר אסיפה  _______________________

 

חתימה - חבר אסיפה  _______________________

 

חתימת יועמ"ש העמותה עו"ד חיים עדיני  ____________________

 

 
 הערה היסטורית:

 

תקנון העמותה להקמת יד לשריון / עמותת יד לשריון נחתם לראשונה בשנת 1978 עם רישומה של העמותה, ונוסח סופית בשנת 1986. על התקנון המקורי חתומים מייסדי העמותה:

מייסדי עמותת יד לשריון

אלוף משה בר-כוכבא (בריל) ז"ל

אלוף (מיל') שלמה להט

אלוף משה (מוסה) פלד ז"ל

תא"ל (מיל') מרדכי (מוטקה) בן-פורת

תא"ל (מיל') מרדכי (מוטקה) ציפורי

תא"ל (מיל') יששכר (ישכה) שדמי

אל"ם (מיל') עו"ד חיים עדיני

רא"ל חיים בר-לב ז"ל

גב' שולה מנדלר

מר יעקב ארז

מר דוד גלעדי

 

המעוניינים לצפות בתקנון בנוסחו המקורי והמלא מוזמנים לפנות למזכירות עמותת יד לשריון בלטרוןחזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל